Podmienky ochrany osobných údajov

7 Ochrana osobných údajov


7.1
7.1.1 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je
v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018.
7.1.2 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a
číslo účtu a dotknutých právnických osôb v rozsahu: obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ , IČ
DPH, kontaktné telefónne číslo, emailovú adresu a číslo účtu, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej
zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v
predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok,
vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv,
evidencii osôb registrovaných prostredníctvom internetového obchodu a pri vybavovaní prípadných
reklamácií.
7.1.3 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.
7.1.4 Zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové
účely“ pri objednávke alebo registrácii kupujúci vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne
číslo za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na
uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na
uvedené telefónne číslo. Kupujúci tým udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných
údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a tento súhlas je kupujúci
oprávnený kedykoľvek odvolať písomne na adresu predávajúceho alebo emailom na
vodereaktivne@gmail.com. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní
odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a
likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Predávajúci je registrovaný na Úrade na ochranu
osobných údajov.
7.1.5 Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované
osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí
ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby
nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo
akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
7.1.6 Kupujúci môže prostredníctvom písomnej žiadosti od predávajúceho požadovať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané;
2. informácie o spracúvaní osobných údajov;
3. zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania;
4. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania;
5. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich
vrátenie; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona.
7.1.7 Kupujúci môže prostredníctvom písomnej žiadosti namietať u predávajúceho:
1. spracúvanie osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
2. využívanie osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku;
3. poskytovanie osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
7.1.8 Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
7.1.9 V súlade si zákonom 18/2018 pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá,
že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:
• Packeta Slovakia s. r. o.., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO:
48136999

 

V Modre dňa 01.08.2021